Zoeken

Vroegsignalering bij schulden

Vanaf 1 januari 2021 zal vroegsignalering nog meer worden ingezet om mensen met problematische schulden eerder in beeld te krijgen. Kort gezegd houdt vroegsignalering in dat indien er betalingsachterstanden zijn in de primaire vaste lasten (huur/drinkwater/zorgverzekering/elektra/gas/warmte) de betreffende schuldeiser gegevens verstrekt aan de schuldhulpverlenende instantie. De volgende stappen moet de schuldeiser daarbij in acht nemen:

  • tenminste eenmaal schriftelijk herinneren aan de betalingsachterstand;

  • daarbij wijzen op de mogelijkheid voor schuldhulpverlening;

  • daarbij aanbieden om met schriftelijke toestemming de contactgegevens en informatie over de hoogte van de schuld aan de schuldhulpverlenende instantie te verstrekken;

  • proberen om persoonlijk in contact te komen in verband met de betalingsachterstand;

  • bij geen reactie daadwerkelijk de gegevens verstrekken.


Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijke toegestaan om signalen uit te wisselen. Dit is mogelijk gemaakt door de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Zie hiervoor, onder andere, de artikelen 3, 4 en 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening[1]:


Artikel 3. Verantwoordelijke college


1) Het college heeft tot taak en voert daarbij het plan, bedoeld in artikel 2, eerste lid, uit, om:

a) schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente te geven;

b) een inwoner een aanbod te doen tot een eerste gesprek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, als een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen signaal van schuldeisers is ontvangen door het college over betalingsachterstanden, dat een goede indicatie vormt voor meer schulden.


[....]


Artikel 4. Wacht- en doorlooptijd


1) Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld, vindt plaats binnen vier weken nadat:

a) een inwoner zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening; of

b) het college een signaal als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, heeft ontvangen, in het geval de inwoner het aanbod heeft geaccepteerd.

[....] Artikel 4a. Beschikking tot schuldhulpverlening dan wel de afwijzing of beëindiging ervan 1) Na het eerste gesprek, bedoel in artikel 4, eerste lid, wordt een beschikking afgegeven, inhoudende: a) het plan van aanpak; of b) een weigering tot schuldhulpverlening. 2) In afwijking van het eerste lid kan een beschikking achterwege blijven als in het eerste gesprek door de inwoner wordt aangegeven af te zien van verdere schulpverlening. [....] Welke signalen er worden bedoeld in de wet is vervolgens weer te vinden in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in artikel 3[2]: Artikel 3. Signalen Als signaal als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt aangewezen de gegevens die worden verstrekt: a) op grond van artikel 2; b) krachtens artikel 9, tweede lid, van de Drinkwaterwet; c) op grond van artikel 89, eerste juncto negende lid, van de Zorgverzekeringswet; d) krachtens artikel 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998; e) krachtens artikel 44, achtste lid, van de Gaswet; of f) krachtens artikel 4, derde lid, van de Warmtewet.

De signalen zien dus op de primaire vaste lasten (huur/drinkwater/zorgverzekering/elektra/gas/warmte).


Nadat een beschikking is genomen zal de gemeente een melding moeten doen bij het BKR[3] en krijgt men een BKR-registratie.

Bronnen:

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2021-01-01

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0043850/2021-01-01

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-240.html

31 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Samen staan we sterker!

Corona heeft veel nadelige effecten op de mens en maatschappij en het wordt steeds beter zichtbaar dat de financiële conditie van niet alleen particulieren, maar ook veel ondernemers en zzp'ers steeds

Collectief Schuldregelen

De NVVK wil Collectief Schuldregelen tot nieuwe standaard maken. Kort gezegd houdt Collectief Schuldregelen in dat schuldeisers bij het verzoek om saldo-opgave al direct aangeven dat zij akkoord gaan